Martin Hairer, Chief Digital Officer, MED-EL

10.March.2021

Vilket mål eller uppdrag har du i ditt arbete – professionellt och personligen?


Mitt uppdrag är att hjälpa alla att höra. Att ge alla möjlighet att höra igen genom att göra hörselhjälpmedel tillgängligt för så många som möjligt. Teknik kan hjälpa oss att bli mer humana.

 

MED-EL vill använda World Hearing Day 2021 för att skapa mer medvetenhet om hörsel i ”den nya vardagen” och de aktuella utmaningarna för hörselskadade, samt att hitta stödmöjligheter. Hur viktig är World Hearing Day för dig personligen och för ditt arbete?

 

Det är inte bara en dag för att öka medvetenheten om hörsel. Det är också ett erkännande av alla som dagligen hjälper människor med hörselnedsättning och ger dem livskvaliteten tillbaka. För mig betyder World Hearing Day också att öka medvetenheten om att pandemin och den ”nya vardagen” inte påverkar alla i samma grad. Digitalisering kan vara till stor hjälp, men bara om vi som samhälle gör det möjligt och använder det.

 

Vad har upptagit dig mest i ditt arbete på MED-EL under de senaste månaderna av pandemin?

 

Att hålla fokus. Att inte distraheras från det övergripande målet att ge alla hörseln tillbaka. Vi har ökat takten och schemat för vår utveckling enormt för att börja sätta standarden för fjärrbehandling och hjälpa människor överallt. Det svåraste har varit att fokusera på rätt uppgifter. Att se så många nya möjligheter att förbättra hälsovården under denna pandemi har gjort det svårare att behålla fokus, men vi måste arbeta mot vårt uppdrag.

 

Vilka utmaningar har du personligen upplevt under de senaste månaderna?

 

Att hålla kontakten med de jag bryr mig om har varit den största utmaningen. Det har inte alltid varit lätt att hålla kontakten eftersom vi måste hålla avstånd. Det mest katastrofala kan vara att bli socialt isolerad. I början försökte vi kompensera för nödvändiga förändringar med små justeringar. Men jag insåg snabbt att detta inte är ett test och att vi måste definiera en ”ny vardag” för oss själva.

 

Vilka utmaningar möter hörselskadade/CI-användare nu och i framtiden när det gäller att hålla avstånd från varandra? Vad har förändrats jämfört med före pandemin?

 

Särskilt för personer med hörselnedsättning är det ett hinder att hålla kontakten med t.ex. telefon- och videochatt. Många hörselskadade läser på läppar också. Det är en utmaning redan vid användning av videochatt, men i personliga möten med ansiktsmask skapar det nya problem. Det är därför det är viktigt att vi stöder människor och hjälper dem att undvika social isolering.

 

Hur kan (digital) teknik hjälpa människor komma närmare varandra när de håller fysiskt avstånd?

– Spelar kulturella skillnader en roll enligt din mening?

– Hur bedömer du balansen mellan ”mer digital kontakt för att undvika ensamhet” och ”för mycket digital kontakt där du lätt kan försvinna” när du håller fysiskt avstånd?

 

Digitalisering kan tydligt bidra till att minska ensamheten, åtminstone tillfälligt, genom att göra det möjligt för oss att prata med varandra, se varandra, skratta och spela trots geografiskt avstånd från varandra. Internet är dock även den största reklamplattformen i världen och orsakar många distraktioner. Detta kan snabbt bli för mycket och till och med ha motsatt effekt, så att man isolerar sig helt istället.
Naturligtvis spelar kulturen en stor roll. I många kulturer är det artigt att vara avlägsen, där känslor är mycket personliga och något du endast delar med närmaste familjen. Den aktuella omvälvningen är inte lika markant i dessa kulturer som i andra, där omvälvningen hanteras mycket öppet utanför familjen.

 

Hur svarade MED-EL på pandemin för att kunna ge CI-användare världen över bästa möjliga stöd i denna situation?

 

Vi har ändrat många av våra service- och supportområden för att fungera som fjärrtjänster och fjärrsupport så att de alltid finns där för alla våra användare.

 

Är digitala erbjudanden och teknologier lika fördelaktiga för alla CI-användare? Hur kan vi överkomma befintliga barriärer som ålder och utbildningsnivå?

 

Digitalisering kan också vara ett digitalt hinder. Inte alla känner sig säkra och bekväma med digital teknik. Därför försöker vi skräddarsy alla våra produkter och tjänster specifikt efter användarnas krav och därmed göra det så enkelt som möjligt för dem. Vi är oerhört glada att se att ålder inte längre är ett uteslutningskriterium. I många länder används våra digitala tjänster lika mycket av äldre användare som av mycket unga. Ett av hindren är olika länders infrastruktur. Tyvärr har inte alla tillgång till gratis internet år 2020.

 

Hur kan anhöriga ge (digitalt) stöd för att förhindra att hörselskadade blir socialt isolerade? Var kan anhöriga hitta stöd?

 

MED-EL erbjuder mentorer och forum i många länder så att hörselskadade kan utbyta idéer och erfarenheter med varandra. Detta är mycket viktigt just nu. Familjer och släktingar till hörselskadade måste fortsätta att uppmuntra dem att använda teknik och naturligtvis också särskilt uppmärksamma ljudkvalitet, tydligt uttal och talhastighet i detta avseende. Vi samarbetar med en musikinlärningsapp som heter Meludia, där både CI-användare och deras släktingar kan lära sig grunderna i musik och ha kul tillsammans.

 

Vilka positiva saker tror du att vi kan lära oss av pandemin?

 

Hur mycket patienter och deras familjer kan göra själva! Före pandemin ansågs många ”alternativ för fjärrbehandling” och saker som användaren kan göra hemma otänkbara – eller för långt fram i framtiden. Nu är det verklighet.

 

Kan du redan nu berätta något om nya verktyg/tjänster som du arbetar med?

 

Självklart, vi fokuserar på fjärrbehandling. Vi har redan några supportverktyg och videoöverföring mellan implantatklinikerna och oss. Det finns även verktyg som kan säkerställa uppföljning och rehabilitering av patienter med geografisk separation. Samtidigt arbetar vi ständigt med att förbättra oss själva och underlätta arbetet för de yrkesversamma inom hälso- och sjukvården. Bättre gränssnitt och mer intuitiv hantering hjälper till att öka kvaliteten ytterligare.